Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

date
 Tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá:

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa có Giám đốc, các Phó Giám đốc.

Giám đốc là Tổng biên tập

Gồm 14 phòng/tổ chuyên môn:

- Phòng Thời sự chính trị

- Phòng Chuyên đề, chuyên mục

- Phòng Biên tập chương trình

- Phòng Phát thanh

- Phòng Văn nghệ - Thể thao

- Phòng Bạn nghe đài – bạn xem truyền hình

- Phòng Khai thác chương trình

- Phòng Tiếng dân tộc

- Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

- Phòng Kỹ thuật phát sóng - truyền dẫn

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Thông tin quảng cáo

- Tổ quay phim